Prohlášení o přístupnosti

Obecné informace

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky zsbu.cz.

Další informace

STAV SOULADU

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkou uvedenou níže.

 
Nepřístupný obsah

Obsah nepřístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

Nejsou poskytování textové alternativy u jednotlivých fotografií ve fotogaleriích. Vzhledem k velkému množství zveřejňovaných fotografií není detailní textový popis u každé jednotlivé fotografie z hlediska dostupnosti lidských zdrojů možný. Jako textová alternativa je poskytnut název fotogalerie.

 
DALŠÍ FORMÁTY

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, které jsou vhodnější pro tisk. K prohlížení PDF dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader. Ostatní dokumenty je možné prohlížet v internetových aplikacích Office.com. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

 
VYPRACOVÁNÍ TOHOTO PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 5. 1. 2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

 
ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na níže uvedené kontakty.

Mgr. Jana Bránecká (správce webu)
Telefon: +420 572 595 292
E-mail: branecka@zsbu.cz nebo info@zsbu.cz

 
POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Vybavení školy

Žákům můžeme nabídnout dobře vybavené učebny s dotykovými televizemi, interaktivními tabulemi nebo dataprojektory, počítačovou učebnu, jazykovou učebnu, knihovnu nebo venkovní učebnu. Disponujeme množstvím kvalitních učebních pomůcek a výukových programů. Škola má vlastní tělocvičnu a halu s moderním zázemím, hřiště s travnatým povrchem, doskočištěm i herními prvky pro mladší žáky. V půdní vestavbě máme vybudováno rozsáhlé zázemí pro tři oddělení školní družiny.

Žijeme zdravě

Dbáme na zdravou stravu našich žáků. Ve školní jídelně si žáci vybírají ze dvou jídel, které naše paní kuchařky připravují podle nejnovějších trendů zdravé výživy. Kromě chutných obědů jsme zapojeni do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Další občerstvení žáků je zajištěno prostřednictvím mléčného automatu. V mateřské škole nabízíme dětem pitný režim a dostatek ovoce nebo zeleniny.

Důraz klademe na pohybovou aktivitu žáků i dětí. Ve velké přestávce mají žáci umožněn pohyb ve školní tělocvičně nebo na školním dvoře, v hodinách zařazujeme tělovýchovné chvilky nebo protahovací cvičení. Krásné okolí obce umožňuje vycházky a výlety do přírody. Plavání a lyžařský výcvik je pravidelnou aktivitou školy.

Partneři

Naše škola nabízí velkou škálu zájmových aktivit pro děti MŠ (keramický kroužek, logopedický kroužek…) i pro žáky ZŠ (florbal, dětskou jógu, pohybové hry, keramiku, badminton, přípravu na přijímací zkoušky, atd.).

Některé aktivity nabízíme ve spolupráci s jinými subjekty:

SVČ Klubko Staré Město (keramika, dance aerobic, aerobic předškoláček, badminton), Angličtina, Němčina, Myslivecký kroužek, Včelaři,  Skauti, Zálesák, Fotbalová přípravka, Parkour

V Buchlovicích mají děti i další možnosti:

Pobočka Základní umělecké školy Uh. Hradiště, Folklorní soubor Děcka z Buchlovic, atd.

Schránka důvěry